Daiji Minematsu

代表取締役

Chihiro Okumura

COO

Mai Idera

東京支店長

Show Hino

Ten Okura

Takatoshi Konishi

Ikuko Kawai

クリエイティブ部 本部長

Miyabi Shinozaki

Keigo Simizu

Kaori Nagatsuka

Yuta Sasaki

マネージャー

Akane Iijima