Daiji Minematsu

代表取締役

Chihiro Okumura

取締役 COO

Mai Idera

東京支店長

Show Hino

Ten Okura

Takatoshi Konishi

Ikuko Kawai

クリエイティブ部 本部長

Miyabi Shinozaki

Keigo Simizu

Mai Yamaguchi

Michiko Hata