Daiji Minematsu

代表取締役

Chihiro Okumura

COO

Mai Idera

東京支店長

Show Hino

Ten Okura

Takatoshi Konishi

Ikuko Kawai

クリエイティブ部 本部長

Miyabi Shinozaki

Keigo Simizu

Mai Yamaguchi

Kaori Nagatsuka

Yuta Sasaki

マネージャー

Akane Iijima