Daiji Minematsu

代表取締役

Chihiro Okumura

COO

Show Hino

Ikuko Kawai

クリエイティブ部 本部長

Kaori Nagatsuka

Yuta Sasaki

マネージャー

Akane Iijima