Daiji Minematsu

代表取締役

Chihiro Okumura

取締役 COO

Mai Idera

東京支店長

Show Hino

Ten Okura

Takatoshi Konishi

Mitchell Joshua Sutjitra

Ikuko Kawai

Miyabi Shinozaki

Mai Yamaguchi

Keigo Simizu